معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری مازندران به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 45 قانون چهارم توسعه کشور در تاریخ 1397/11/23 با شناسه ملی 14008140259 و شماره ثبت 15111 در اداره ثبت شرکت‌های استان مازندران ثبت شد.

این صندوق با سهامداری بخش دولتی (حدود 30%) و بخش خصوصی (حدود 70%) به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی (کاربردی- توسعه‌ای)، فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد کارآفرینان و نوآوران ایجاد گردیده است.