تسهیلات نمونه سازی (خط اعتباری)

حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار

 

ضوابط اختصاصی

 

مدارک مورد نیاز