تسهیلات قبل از تولید صنعتی (خط اعتباری)

تسهیلات ترجیحی قبل از تولید صنعتی

 

ضوابط اختصاصی

 

مدارک