ضمانت نامه

ضمانت نامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد می‌نماید بدون هیچگونه قید و شرط، عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع ضمانتنامه که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان به علت نوپا بودن و عدم اعتبار کافی نزد بانک‌ها و همچنین عدم آشنایی کافی بانک‌ها با فعالیتهای فناورانه، اخذ ضمانت نامه می باشد. در واقع بانک های عامل به دلیل آشنا نبودن با ادبیات فناوری های پیشرفته، با تصور ریسک بالا برای چنین طرح هایی، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکت ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به آورده نقدی بسیار زیاد و اخذ وثائق و تضامین سنگین می نمایند که مهیا نمودن این شرایط برای اغلب فناوران غیر ممکن است. در این راستا یکی از رسالت های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مازندران، صدور انواع ضمانتنامه برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور است.

 

فرآیند دریافت ضمانت نامه (کلیک کنید!)