نمایش جزئیات

نشست و هم‌اندیشی با مدیران بانک رفاه

به گزارش تیم تولید محتوای صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران

نشست مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران با مدیران بانک رفاه در راستای هم‌اندیشی درباره تعامل ها و همکاری های آینده طرفین در‌ دفتر صندوق پژوهش و فناوری مازندران برگزار شد.