نمایش جزئیات

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیرعامل صندوق با هیئت همراه در دفتر صندوق پژوهش و فناوری

به گزارش تیم تولید محتوای صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران

نشست دکتر مظفر پور رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیرعامل صندوق با هیات همراه در دفتر صندوق پژوهش و فناوری برگزار شد. دستور کار این جلسه گفتگو و بررسی در خصوص حمایت شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت بود.