نمایش جزئیات

افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری مازندران

افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران به ثبت رسید و به مبلغ 80 میلیارد ریال افزایش یافت.